Asbestitöissä tarvitaan vankkaa ammattitaitoa

30.09.2019

(Artikkeli julkaistu Kiinteistö ja Talotekniikka -lehdessä 4-5/2019)

Ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa täytyy kartoittaa mahdolliset asbestiongelmat jo remontin suunnitteluvaiheessa. Arkipuheessa näytteenotto, asbestikartoitus, laboratorioanalyysi sekä varsinainen asbestisaneeraus helposti sekoittuvat. Käsitteet liittyvät toisiinsa, mutta on tärkeää tiedostaa eri ammattilaisten roolit ja vastuut – niin suunnittelussa, rakennuttamisessa, valvonnassa, tutkimisessa kuin varsinaisessa urakoinnissakin.

Kiinteistöissä asbestin kanssa joudutaan tyypillisesti tekemisiin linjasaneerausten tai muiden korjaustöiden yhteydessä. Kun asbestia sisältäviä rakennusmateriaaleja puretaan, niistä vapautuu ilmaan asbestikuituja, jotka voivat joutua hengityksen mukana työntekijöiden ja muiden ihmisten keuhkoihin. Kuiduista saattaa aiheutua syöpää tai asbestoosia – siis hengenvaarallisia sairauksia – vielä kymmenien vuosien kuluttua asbestille altistumisen jälkeen.

Asbestikartoituksen osana otettavat materiaalinäytteet on tutkittava laboratoriossa, ja jos haitta-aineita löytyy, ne on poistettava rakenteista turvallisella tavalla. Purkutyön laatu on vielä varmistettava ilmanäytteellä.

Yhteistyö on voimaa

Suomessa toimii aktiivinen alan järjestö Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liitto SAP ry. Se kannustaa alan eri toimijoiden yhteistyöhön, jolla varmistetaan saumaton toiminta ja siten turvallinen asbestipurkutyön lopputulos asiakkaalle. SAP:n kehittämällä niin sanotulla AV-menettelyllä tähdätään prosessin tiiveyteen ja potentiaalisten heikkojen kohtien eliminoimiseen.

Esimerkkinä hyvästä laatuketjusta on ketju, jossa asbestija haitta-ainekartoituksen suorittaa RamoPro Oy, löydetyt asbestimateriaalit purkaa M.R. Partners AV-menetelmän mukaisesti ja materiaali- ja ilmannäytteet tutkitaan akkreditoidussa AHA-LAB:n laboratoriossa. ”Olemme toisistamme riippumattomia yrityksiä, mutta teemme yhteistyötä monissa asioissa”, selventää AHA-LAB Oy:n toimitusjohtaja Tero Liimatainen.

Hän muistuttaa, että asbestin poistaminen rakenteista oikealla tavalla on tärkeää ennen kaikkea työturvallisuuden ja asumisterveyden takia – eikä vain siksi, että lainsäädäntö vaatii niin tekemään.

Kiinteistöt kerralla kuntoon

AHA-Asiantuntija Taru Ketonen Ramo Pro Oy:stä kertoo, että asbestia ja muita haitallisia aineita joudutaan etsimään kaikenlaisista kohteista. Mukana on sekä suuria teollisuuskiinteistöjä että yksittäisiä kylpyhuoneita.

”Nykyisin esimerkiksi isännöitsijät tuntevat vaarallisten materiaalien riskit jo paremmin kuin vielä muutamia vuosia sitten, eli kartoitukselta osataan jo vaatia laatua”, Ketonen arvioi. ”Tilojen kartoitukset on kuitenkin tehtävä riittävän huolellisesti, jotta asiat saadaan kerralla kuntoon ja työn turvallisuus varmistetaan. Jos kilpailutettaessa valitaan töille tekijät pelkästään halvimman tarjouksen perusteella, selvitystyö tehdään ehkä liian nopeasti ja summittaisesti. Piiloon jääneet haittaaineet voivat sitten aiheuttaa merkittäviä lisäkuluja remontin edetessä.”

Ketonen suosittaa isännöitsijöitä valitsemaan kaikkiin työvaiheisiin osaavia ja kokeneita toimijoita. ”Markkinoilla toimii myös sellaisia yrityksiä, joilla ei ole tarvittavaa ammattitaitoa. Alan kattojärjestö SAP onkin esittänyt asbestialalla toimivien laadukkaiden yritysten sertifiointia, jotta työt tulisivat aina tehdyksi vähintään lain minimivaatimusten mukaisesti.” Kaikissa tilanteissa on varmistettava, että kukaan ei pääse altistumaan vaarallisille haitta-aineille. ”Kaikissa tehtävissä tarvitaan osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä. Kun rakenteiden ongelmakohdat havaitaan ajoissa, niistä ei myöhemmin aiheudu korjaustöiden viivästymisiä tai muita yllätyksiä”, Ketonen korostaa.

Akkreditoitua tutkimustyötä

Asbestikartoituksessa otetut rakennusmateriaalinäytteet toimitetaan riippumattomaan laboratorioon tutkittavaksi. Laboratorioanalyysi ei ole kartoitus, vain osa sitä.

”Turvallisuuden lisäksi on hyvä muistaa, että puutteellisesti suoritettu laboratorioanalyysi tai laiminlyöty haitta-aineiden poisto käy usein kalliiksi. Jos esimerkiksi asbestipölyä pääsee leviämään ympäri kiinteistöä, siitä aiheutuva puhdistustyö maksaa varmasti paljon.”

Liimataisen mukaan AHA-LAB tutkii pyyhkäisyelektronimikroskoopilla kaikki laboratorioon lähetetyt rakennusmateriaalinäytteet. Mahdolliset asbestikuidut tunnistetaan niiden pinnanmuodostuksen ja alkuainekoostumuksen perusteella. Tutkimusmenetelmät ovat akkreditoituja eli laboratorion pätevyys on todettu ulkopuolisella, kansainvälisiin kriteereihin perustuvalla menettelytavalla.

”Käsittelemme erillisinä näytteinä kaikki sellaiset näytteen materiaalikerrokset, joissa on saatettu käyttää asbestia. Laboratoriotulosten täytyy olla ehdottoman luotettavia, koska virheellinen analyysi saattaisi johtaa purkutyöntekijöiden ja asukkaiden altistumiseen syöpävaaralliselle aineelle ja pahimmassa tapauksessa koko kiinteistö saastuisi asbestipölyllä.”

Turvallisuus ennen kaikkea

Purku-urakointiyritys M.R. Partners Oy:n toimitusjohtaja Priit Mullamaa mainitsee yrityksensä hoitamien asbestinpurkutöiden painottuvan ensi sijassa linjasaneerauksiin. ”Toki puramme asbestia ja muita haitta-aineita myös muunlaisilta työmailta”, hän tarkentaa.

”Asbestin käytön kulta-aikana 60–70-luvulla rakennetut talot ovat nyt saneerausiässä ja vaarallisia materiaaleja on usein kylpyhuoneissa ja muissa märkätiloissa, rakennusten kellareissa, talosaunoissa, yhteistilojen lattiatasoitteissa, julkisivulevyissä sekä huopakatteissa.”

Kun ongelmakohtia löytyy, niistä on syytä tiedottaa nopeasti ja avoimesti kaikille korjaustöihin osallistuville urakoitsijoille. ”Muussa tapauksessa voi käydä niin, että joku aliurakoitsijoista tekee esimerkiksi poraustöitä väärässä paikassa, jolloin asbestipölyä pääsee leviämään muualle kiinteistöön aiheuttaen vaaraa niin työntekijöille kuin asukkaillekin.”

Taru Ketonen Ramo Prolta muistuttaa, että monesti talojen rakenteisiin on jäänyt asbestia, vaikka sitä olisi takavuosien remonteissa jo pyritty poistamaan.

”Vanhoilla menetelmillä ei kaikkia riskikohtia ehkä ole pystytty löytämään tai purkamaan. Edes se, että kylpyhuonetta on uusittu moneen kertaan vuosien varrella, ei takaa, etteikö sieltä voisi löytyä vaarallisia materiaaleja.”

Vielä 90-luvulla purkukäytännöt olivat aika kirjavia, ja asbestista saatettiin poistaa vain osa.

Laki määrittelee purkutyömenetelmät tarkasti, muun muassa purkutyössä käytettävät laitteet ja työkalut pitää puhdistaa asianmukaisissa huoltotiloissa ja laitteiden toimivuus varmistaa mittauksin.

Asbestipitoisen purkujätteen käsittely vaatii myös erityistä huolellisuutta. ”M.R. Partnersilla kaikki asbestijätteet säkitetään kaksinkertaisesti turvallisuuden varmistamiseksi”, vakuuttaa Mullamaa.

Asbestipurkutöiden valmistuttua, jatkokäytön turvallisuuden varmistamiseksi, työtilasta otetaan vielä ilmanäyte, joka sekin lähetetään laboratorioon analysoitavaksi. Vasta puhdas analyysitulos sallii tilan luovuttamisen seuraaville työvaiheille ja asukkaille.

”Laadunvarmistus on tärkeää. Ellei töitä tehtäisi säädösten mukaisesti, kaikki töihin osallistuvat altistuisivat asbestille – ja myös kiinteistön asukkaille aiheutuisi terveydellistä vaaraa.”

”Purkutyöt on toki syytä pyrkiä hoitamaan kiinteistöissä mahdollisimman pölyttömästi siinäkin tapauksessa, että tiloissa ei ole todettu olevan haitta-aineita”, toteaa Mullamaa.

Laatu- ja turvallisuusmittaukset purkutöissä

14.06.2019

Työn korkea laatu on meille ykkösasia. Tehostaaksemme laadun seurantaa aloitimme kohteissamme laatu- ja turvallisuusmittaukset viime vuoden lopulla.

Mittauksissa tarkastellaan purkutyön laatua työturvallisuuden, työmenetelmien, pölynhallinnan sekä yleisen siisteyden näkökulmasta. Säännöllisten mittausten avulla voimme seurata työmaiden laatutasoa jatkuvasti ja nähdä heti missä asioissa on korjattavaa ja mitkä puolestaan ovat tavoitellulla tasolla. Mittausten tulokset käydään läpi työnjohdon kanssa säännöllisesti.

Tähänastisista tuloksista selviää, että työmaidemme laatutaso on yleisesti pysynyt tavoitellulla tasolla (yli 95%). Työturvallisuutta ja työmenetelmiä miittaavilla osa-alueilla olemme olemme saaneet jatkuvasti korkeita pisteitä. Eniten kehitettävää puolestaan on ollut omien työkalujen varastoinnissa ja valaistuksessa.

Mittaukset kohteissamme toteuttaa Kvalida Oy, joka on erikoistunut työmaiden laatu- ja turvallisuusmittauksiin.

Meiltä nyt myös timanttityöt

12.06.2019

Moni asiakkaamme on toivonut, että timanttityöt saisi tilattua purku-urakoitsijan kautta. Olemmekin nyt muutaman vuoden tauon jälkeen ottaneet timanttityöt jälleen tarjontaamme.

Tarjouspyynnöt voi lähettää osoitteeseen: tarjouspyynnot@mrpartners.fi

M.R. Partnersille AAA-luottoluokitus

24.05.2019

Kansainvälinen luottoluokittaja Bisnode on jälleen myöntänyt meille kolmen A:n luottoluokituksen.

Luokituksissa arvioidaan yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa. Korkeimman luottoluokituksen saavuttaa vain 2,7 % suomalaisyrityksistä.

Mistä purkutyön laatu muodostuu?

26.11.2018

Laatu on laaja käsite, jonka merkityksestä kaikilla on omat ajatuksensa. Olemme viime aikoina keskustelleet asiakkaidemme kanssa laadusta ja kyselleet mitä laadukas purkutyö heille tarkoittaa. Aikataulussa pysyminen, yhteistyö ja luottamus, oikeat työmenetelmät, pölynhallinta ja siisteys ovat asioita, joita asiakkaamme poikkeuksetta nostivat esiin. Nämä ovat myös juuri niitä asioita, joihin me työssämme jatkuvasti pyrimme.

Meille purkutyön korkea laatu on sitä, että toimimme periaatteidemme mukaisesti: turvallisesti, siististi, ammattitaitoisesti ja nopeasti. Kun nämä seikat toteutuvat, saavutamme laatutason, joka hyödyttää kaikkia linjasaneerausprojektin osapuolia:

TURVALLISUUS
Purkutyö on raskasta työtä vaativissa olosuihteissa ja siihen liittyy paljon fyysisiä riskejä. Työssä ollaan usein myös tekemisissä erilaisten terveydelle haitallisten aineiden, kuten asbestin, kanssa. Tästä johtuen meille on selvää, että työturvallisuus ja riskien minimointi otetaan vakavasti. Koulutamme henkilöstöämme, käytämme vain laadukkaita työvälineitä ja henkilösuojaimia, sekä teemme säännöllisesti työmaatarkastuksia.

Jatkuva panostaminen työturvallisuuteen minimoi riskit niin työntekijöiden kuin kiinteistön asukkaidenkin osalta.

SIISTEYS
Työmaalla kaikki toimintamme perustuu siisteyteen ja systemaattiseen tekemiseen. Teemme asiat siististi kerralla valmiiksi ja jo työskentelyvaiheessa minimoimme jälkisiivoukseen kulutettavan ajan. Laadukkaasti tehdyn purkutyön tunnistaakin siitä, että itse työstä jää näkyviin mahdollisimman vähän.

AMMATTITAITO
Purkutyötä ei perinteisesti ole pidetty työnä, jossa vaaditaan erityistä ammattitaitoa. Me haluamme muuttaa tätä käsitystä, sillä vain ammattitaitoisesti toimimalla saavutetaan koko työmaan kannalta paras lopputulos. Ammattitaitoon liittyy koulutusten ja hyvän teknisen osaamisen lisäksi se, että olemme ylpeitä työstämme ja kannamme siitä vastuun.

NOPEUS
Purkutyön tarkoitus on valmistella linjasaneeraustyömaa sellaiseksi, että projektin seuraavat vaiheet pääsevät alkamaan sujuvasti. Meille on ehdottoman tärkeää, että pidämme kiinni sovitusta ja teemme työt aikataulussa. Yllätyksiä välillä tulee, mutta ne selvitetään yhteistyössä.

Vinkit onnistuneeseen yhteistyöhön

22.11.2018

Työmaan tilaajan, pääurakoitsijan, aliurakoitsijoiden toimiva yhteistyö luo pohjan töiden sujuvalle etenemiselle ja laadukkaalle lopputulokselle.

Olemme koonneet tähän purku-urakoitsijan näkökulmasta muutamia vinkkejä ja ideoita, jotka voivat helpottaa ja nopeuttaa töiden etenemistä linjasaneeraustyömailla.

1. Hyvä suunnittelu on ensisijaisen tärkeää. Kaikkien osapuolten täytyy tietää mitä, missä, milloin ja missä järjestyksessä tehdään. Tällä vältetään turha ajankulu ja epäselvä työnjako. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

2. Kattava ja ammattitaidolla toteutettu haitta-ainekartoitus. Materiaalinäytteet olisi hyvä ottaa ennen linjan purkutöiden alkua.

3. Selkeät huoneistokortit ja asuntojen kuvaaminen ajoissa. Selkeästi laaditut ja ajoissa tulevat huoneistokortit säästävät aikaa ja vähentävät virheiden mahdollisuutta.

4. Työmaasähkö – Riittävä ja ajoissa asennettu työmaasähkö jokaiseen kerrokseen (32A).

5. Sähkö-, vesi- ja lämpölinjat pimeiksi heti ensimmäisen työpäivän aamusta. Sulkujen toimivuus tulee testata aikaisemmin. Varmuuden vuoksi voisi työmaalla olla putkien jäähdytyslaite.

6. Tarvittavat avaimet työmaalla. Tärkeää varmistaa, että työmaalla on kaikki tarvittavat avaimet, jotta asunnot ja muut tilat saa auki.

7. Lavapaikat mahdollisimman lähelle rappukäytävää. Työmaan suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että purku-urakoitsija kantaa eniten kuormaa, joten lavapaikat tulisi sijoittaa mahdolisimman lähelle rappukäytävää. Tarvittaessa myös imuautolle järjestettävä paikka.

8. Purkujätteiden siirtäminen. Hissi helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti purkujätteiden siirtämistä lavalle. Laattojen, laastisäkkien ja muun rakennusmateriaalin kantaminen asuntoihin ja kerroksiin olisi hyvä tehdä vasta purkutöiden jälkeen, sitten kun niitä tarvitaan (asunnoissa on enemmän tilaa ja hissi on purku-urakoitsijan käytössä, silloin kun sitä tarvitaan) Työmaan suunitteluaikana olisi eduksi, jos purku-urakoitsija, pääurakoitsija ja taloyhtiö käyvät läpi muutkin mahdollisuudet jätteiden siirtämiseksi, kuten purkuputken, kurottajan, tavarahissin jne.

9. Säilytettävien tavaroiden selkeä merkintä. Säilytettävien tavaroiden, kuten hyllyjen, kaappien, pesualtaiden ym. irrottaminen tulisi tehdä mahdollisimman hyvissä ajoin tai merkitä selkeästi, ettei vahingossa niitä viedä jätelavalle.

10. Merkkaukset ajoissa. Kaikki merkkaukset tulee tehdä ajoissa ja selkeästi, (mistä avataan hormit, roilot, rasiat, oviaukon levennys, seinän purku, keittiön kaappien purku, välitilalaatoituksen purku ja muut osakasmuutostyöt). Mitä nopeammin merkkaukset saadaan, sitä paremmin pystymme suunnittelemaan purkutavan ja järjestyksen.

11. Asukkaiden tiedotus. Asukkaille tiedotettava, että eteiset ja keittiöt on tyhjennettävä työn ajaksi. Sulkutunnelit, alipaineistajat ja imurit tarvitsevat paljon tilaa. Myöskään parvekkeen oven ja tuuletusikkunan eteen ei tule varastoida tavaroita, sillä alipaineistajan sukka on saatava ulos. Jos asukas haluaa itse purkaa jotakin, esim. keittiön kalusteet, lattian tai muuta, niin se on tehtävä ennen urakan alkua (huomioitava myös mahdollinen asbesti!).

12. Riittävästi korvausilmaa alipaineistajille. Koska alipaineistajat ovat koko yön päällä, täytyy järjestää riittävä määrä korvausilmaa. Mikäli  korvausilmaa ei saada rittävästi, paineet tasautuvat ja loggerin hälytys käynnistyy.

13. Asbestipurkutöiden aikana ei muita pölyäviä töitä asunnossa.

14. Yleisten tilojen purkutyöt. Taloyhtiösaunojen, pesutilojen, porrashuoneiden, kellareiden ja muiden yleistilojen purkutyöt ennen asuntojen alkua tai sitten ns. väliviikoilla.

15. Varastotila tavaroille ja koneille

16. Kunnon sosiaalitilat työntekijöille

17. Aliurakoitsijoiden välinen yhteistyö työmaalla.
On tärkeää, että  työmaan kaikki eri urakoitsijat huomioivat toisensa niin, ettei esimerkiksi omalla huolimattomuudella vahingoiteta toisten työvälineitä ja tarvikkeita tai muuten hankaloiteta töiden edistymistä.

Laadukas purkutyö luo pohjan onnistuneelle putkiremontille

11.10.2018

(Artikkeli julkaistu Ammattirakentaja-lehdessä 5.10.2018)

Räväkkään kasvuun pääkaupunkiseudulla tähtäävä M.R. Partners on vaativaan asbesti- ja muihin purkuprojekteihin keskittynyt yritys. Purkutyö vaatii erityistä ammattitaitoa kuten muukin laadukas rakennustyö. Putkiremonteissa lähes poikkeuksetta eteen tuleva asbestin käsittely asettaa työlle erityisvaatimuksia. Onhan asbesti merkittävin kuolemaan johtavien työperäisten sairauksien aiheuttaja. Väärin käsiteltynä se on riski myös asukkaille.

Priit Mullamaa perusti yhdeksän vuotta sitten purkuyrityksensä, M.R. Partnersin, Helsinkiin työskenneltyään sitä ennen jo 10 vuotta alalla.

”Kantava ajatus oli alusta asti, että se mikä tehdään, tehdään hyvin, paremmin kuin kukaan muu. Purkutyön huono maine oli meille pikemminkin etu, koska mainetta voitiin vain parantaa. Uskomme edelleen, että tätä linjasaneerauksen ensimmäisen työvaiheen laatua voidaan jatkuvasti kehittää. Hyvin purettu on edellytys onnistuneelle saneerausprojektille”, Priit Mullamaa kertoo.

Tällä hetkellä M.R. Partners työllistää 50 purkutyön ammattilaista. Toiminnan volyymia kuvaa se, että viime vuonna yritys purki pääkaupunkiseudun linjasaneerauskohteissa 1 250 kylpyhuonetta, suuren määrän keittiöitä, saunatiloja, taloyhtiöiden kellareita ja kilometrikaupalla putkieristeitä. Valtaosassa kohteista oli asbestia.

Purkuprojektin onnistuminen

Mullamaa haluaa nostaa purkutyön arvostusta. Hän sanoo, että vain työn laatu pitää purkufirman alalla pitkällä tähtäimellä. Laatu rakentuu monista tekijöistä, mutta sen  voi tärvellä yhdellä lipsahduksella.

Jokainen linjasaneeraushanke on tiukasti kilpailutettu, eivätkä aikataulut saa pettää. Purkutyö on rankkaa ja sisältää monta sudenkuoppaa, joiden ennakoiminen ei ole helppoa. Pääurakoitsijan lisäksi on otettava huomioon myös loppuasiakkaat, eli asunnon omistajat, joiden kodeissa työskennellään.

Mullamaa pitää työntekijöiden motivaatiota onnistuneen purkuprojektin edellytyksenä. Ammattimieheksi oppii koulutuksen ja kokemuksen kautta, mutta ammattitaito kasvaa ja kehittyy joka päivä työkohteiden eri vaiheissa. Keskeistä projektin onnistumiselle on myös työnjohdon ja purkumiesten vahva sitoutuminen työhönsä.

”Koska laatu on minulle ykkönen, edellytän sitä myös kaikilta työntekijöiltämme. M.R. Partnersin purkutiimissä on kohteesta riippuen yleensä kahdesta viiteen henkeä, kokenut nokkamies, pitkään alalla olleita ja nuorempia työntekijöitä. Työ on tehtävä nopeasti, kustannustehokkaasti, turvallisesti ja siististi”, Mullamaa tähdentää.

Mullamaan rekrytointilinja on tiukka siitä huolimatta, että työvoimatilanne on nyt haastava. Jos on syytä epäillä, että voimat eivät riitä tai motivaatio ei ole kohdallaan, jää työsuhde syntymättä.

M.R. Partnersin menestys perustuu luottamuksen rakentamiseen niin työntekijöiden kuin asiakkaiden ja asukkaiden kesken. Luottamus rakennetaan hyvällä projektisuunnittelulla, oikealla hinnoittelulla ja ammattimaisella purkuosaamisella.  Tämän lisäksi on hallittava työmaariskit, erityisesti asbestipölyhaittojen ehkäisy. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä on ammattitaitoinen projektien ja ihmisten johtaminen.

Laadulla monta ulottuvuutta

Purkuprojektin laatu näkyy aikatauluissa urakan eri vaiheissa, kustannustehokkuudessa ja tavassa tehdä työtä. Laadun varmistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi M.R. Partners on tuottanut muun muassa oman laatukäsikirjan. Kirja kattaa kaikki työvaiheet urakkatarjouksesta lopputarkastukseen työturvallisuutta unohtamatta.

Työmailla tehdään ennen projektin alkua asbestikartoitus. Mikäli asbestia löytyy, tehdään asbestipurkutyöt osastointimenetelmällä, jolloin kohteesta tehdään ilmatiivis ja alipaineistettu erillinen tila. Purkumiehet suojaavat itsensä omalla moottoroidulla kokonaamarilla ja kertakäyttöisillä suojahaalareilla, joita kuluu päivässä useita kappaleita työntekijää kohti. Jokaisen puretun tilan jatkokäytön turvallisuus varmistetaan katselmuksella ja näytteenotolla.

”Meillä asbesti otetaan erittäin vakavasti. Esimerkiksi poistettava asbestimateriaali laitetaan aina kaksinkertaisiin säkkeihin rikkoutumisriskin välttämiseksi.”, Mullamaa tähdentää.

Yrityksen toimitiloissa on erillinen alipaineistettu pesu- ja huoltotila päivittäistä työkalujen puhdistusta varten. Työmailta tulevat välineet ja varusteet tuodaan sisään omasta ovesta ja viedään huollon jälkeen takaisin työmaalle puhtaiden puolelta.

”M.R. Partnersin välinevarasto, huolto- ja pesutilat sekä työntekijöiden suojaus on suunniteltu turvallisuuden maksimoimiseksi”, kertoo toimitusjohtaja Priit Mullamaa samalla kun hän esittelee yrityksensä viimeisen päälle siistejä toimitiloja.

Mullamaa kertoo, että jokaisen asbestin kanssa tekemisissä olevan työntekijän on suoritettava lakisääteinen asbestityön koulutusohjelma, jossa käydään laajalti läpi asbestiin liittyvä lainsäädäntö, terveysriskit sekä turvalliset työmenetelmät. Hyväksi asbestimieheksi oppii hänen mukaansa kuitenkin vasta käytännön työn kautta, kun on motivaatiota ja halua.

Luottamus ansaittava

Priit Mullamaan ei ole tarvinnut katua Suomeen asettumistaan. Kovalla työllä ja määrätietoisella toiminnan kehittämisellä hän on saavuttanut arvostetun aseman markkinoilla ja asiakkaittensa luottamuksen.

”Luottamus on ansaittava joka päivä. Täsmällisyys, kurinalaisuus ja laadusta huolehtiminen tulevat jatkossakin olemaan M.R. Partnersin perusarvoja. Asiakkaamme kehittävät yhä enemmän tuotteistettuja ja tehokkaampia palveluja. Meidän on tehtävä samoin voidaksemme varmistaa uskottavuutemme,  kilpailukykymme ja ennen kaikkea kannattavuutemme”, toimitusjohtaja Priit  Mullamaa pohtii.

 

Laatukäsikirja – avain parempaan purkutyöhön

11.09.2018

Haluamme tarjota markkinoiden parasta purkupalvelua, joka aidosti edesauttaa asiakkaamme projektin etenemistä suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa. Tukeaksemme tätä tavoitetta, olemme kehittäneet oman laatukäsikirjan toimintamme ohjenuoraksi ja tärkeäksi osaksi laadunhallintaamme.

Laatukäsikirja kattaa kaikki työvaiheet urakkatarjouksesta lopputarkastukseen työturvallisuutta unohtamatta. Tarkoituksena on luoda pohja työn korkealle laadulle ja tehokkuudelle, mikä edesauttaa koko linjasaneerausprojektin onnistumista.

Laatukäsikirjassa on koottuna yhteen kattava ohjeistus yrityksessämme noudatettavista toimintamalleista eri henkilöstöryhmille. Ison osan muodostaa kaikille purkutyöntekijöille jaettava Purkajan opas, jossa käydään yksityiskohtaisesti läpi eri työvaiheissa noudatettavat toimintamallit ja parhaat käytännöt. Purkajan opas palvelee erityisesti uusien työntekijöiden perehdyttämisessä, mutta myös kokeneempien työntekijöiden muistilistana ja ammattitaidon ylläpitäjänä.

Laatukäsikirja tulee olemaan tärkeä osa M.R. Partnersin laatujärjestelmää, joka varmistaa työn turvallisuuden, ammattitaidon, siisteyden ja nopeuden vaativissa linjasaneeraus- ja haitta-ainepurkutöissä.

Priit Mullamaa SAP Ry:n hallitukseen

04.09.2018

M.R. Partnersin toimitusjohtaja Priit Mullamaa on nimitetty Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liiton (SAP Ry) hallituksen jäseneksi.

Uudet hallituksen jäsenet valittiin viime viikonloppuna Kiovassa järjestetyssä SAP Ry:n syyskokouksessa. Matkalla juhlistettiin myös yhdistyksen 30-vuotista taivalta asbesti- ja pölysaneerausalan ammattilaisten yhteistyöfoorumina. M.R. Partners on ollut SAP ry:n jäsen vuodesta 2015.

 

Henkilöstöuutisia

03.09.2018

Laura Perikangas on aloittanut M.R. Partnersin uutena toimistopäällikkönä vastuualueenaan talouteen, hallintoon ja markkinointiin liittyvät tehtävät.

Tavoitat Lauran numerosta 040 5811 263 tai: laura.perikangas@mrpartners.fi

M.R. Partnersille jälleen korkein luottoluokitus

01.09.2018

Kansainvälinen luottoluokittaja Bisnode on myöntänyt meille jälleen rating-mallinsa korkeimman AAA-luottoluokituksen, jonka saavuttaa vain 2,6 % suomalaisista yrityksistä.

Bisnoden luokitusjärjestelmässä yrityksen luottokelpoisuutta arvioidaan analysoimalla yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa.

AAA-luokitus kertoo luottokelpoisuutemme olevan parhaimmalla tasolla.

Uusimmat julkaisut:

30.09

Asbestitöissä tarvitaan vankkaa ammattitaitoa

14.06

Laatu- ja turvallisuusmittaukset purkutöissä

12.06

Meiltä nyt myös timanttityöt

24.05

M.R. Partnersille AAA-luottoluokitus

26.11

Mistä purkutyön laatu muodostuu?

> Katso tästä kaikki julkaisut